سلام به همه پکسیا اقا ما توو مسیر یه ماشینی رو دیدیم که پشتش اسم ما بود رفتیم بغل گفتیم این چیه زدی این بندگان خدا فکر کردن ماموریم ازشون عذر خواهی میکنم بعد که خود منو دیدن حسابی شوکه شدن از بچه های خوب درگز قوچان بودن با گوشی خودم عکس گرفتم گفتم اینجا بزارم که به دست خودشونم برسه خیلی دوستون دارم مرسی از این همه لطف

با دوستان و طرفداران بچه های خوب درگز قوچان

16 views
1

سلام به همه پکسیا اقا ما توو مسیر یه ماشینی رو دیدیم که پشتش اسم ما بود رفتیم بغل گفتیم این چیه زدی این بندگان خدا فکر کردن ماموریم ازشون عذر خواهی میکنم بعد که خود منو دیدن حسابی شوکه شدن از بچه های خوب درگز قوچان بودن با گوشی خودم عکس گرفتم گفتم اینجا بزارم که به دست خودشونم برسه خیلی دوستون دارم مرسی از این همه لطف

Added to new images 2021 behzad pax1 week ago

In this album